O nouă lege în materia asigurărilor

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 853 din 8 octombrie 2018 a fost publicată Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări care a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2018. Legea nr. 236/2018 transpune prevederile Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 26 din 2 februarie 2016.

La data intrării în vigoare, Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Până la emiterea de către A.S.F. a reglementărilor potrivit prevederilor art. 36, reglementările emise de A.S.F. în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.

Ori de câte ori prin legi și prin alte acte normative se face trimitere la prevederile referitoare la intermediarii și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, trimiterea se consideră a fi făcută la prezenta lege.

De asemenea, sunt aduse modificări și completări Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 octombrie 2015.

Legea nr. 236/2018 reglementează:

a) activitatea de distribuție a produselor de asigurare și reasigurare, denumită în continuare activitate de distribuție;
b) organizarea și funcționarea distribuitorilor de asigurări și reasigurări, supravegherea activității de distribuție și a altor activități conexe acesteia;
c) înregistrarea intermediarilor, inclusiv autorizarea sau avizarea acestora, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

Legea se aplică persoanelor fizice, indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoanelor juridice:

a) stabilite sau care doresc să se stabilească pe teritoriul României pentru a desfășura activitate de distribuție;
b) care desfășoară sau care doresc să desfășoare activitate de distribuție pe teritoriul României;
c) care au sediul sau domiciliul în România și intenționează să se stabilească ori să desfășoare activitate de distribuție în alte state membre.

În sensul legii, prin consumator se înțelege numai persoana fizică, potrivit legislației naționale aplicabile, iar prin client se înțelege atât consumatorul, cât și clientul persoană juridică.

Excluderi

Sunt exceptați de la aplicarea dispozițiilor prezentei legi intermediarii de asigurări auxiliare care desfășoară activitate de distribuție în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) asigurarea este complementară bunului oferit de un furnizor sau serviciului oferit de un prestator, în cazul în care asigurarea respectivă oferă acoperire pentru una dintre următoarele:

  • riscul de defectare, pierdere sau avariere a bunului ori riscul de nefolosire a serviciului, care se preconizează a fi utilizat la un anumit moment;
  • avarierea sau pierderea bagajelor ori alte riscuri legate de o călătorie rezervată prin prestator;

b) valoarea primei pentru produsul de asigurare, calculată pro-rata pe bază anuală, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 600 EUR;08/10/2018 – Derogare prin Lege 236/2018.

c) prin excepție de la lit. b), atunci când asigurarea este complementară unui serviciu prevăzut la lit. a), iar durata serviciului este mai mică sau egală cu 3 luni, valoarea primei plătite pe persoană nu depășește echivalentul în lei al sumei de 200 EUR.

Asigurătorii sau intermediarii de asigurări care desfășoară activitate de distribuție prin intermediari de asigurări auxiliare exceptați de la aplicarea prezentei legi, conform alin. (1), respectă următoarele cerințe:

a) pun la dispoziția clientului, înainte de încheierea contractului, următoarele:

  • date privind identitatea, denumirea/numele și adresa asigurătorului sau intermediarului respectiv;
  • informații despre procedurile prevăzute la art. 4 alin. (20);
  • documentul de informare standardizat prevăzut la art. 14 alin. (6);
  • alte informații potrivit prevederilor legale;

b) instituie politici scrise, potrivit principiului proporționalității, pentru respectarea:

  • măsurilor stabilite potrivit art. 4 alin. (21);
  • prevederilor art. 12 alin. (1) – (5) și art. 16;
  • cerințelor și nevoilor clienților, înainte de propunerea unui contract.

Legea nr. 236/2018 nu se aplică activităților de distribuție pentru riscuri și angajamente situate în afara statelor membre.

Legea nr. 236/2018 nu afectează dreptul intern referitor la activitatea de distribuție desfășurată de societățile sau de intermediarii stabiliți într-un stat terț și care desfășoară activitate pe teritoriul României în baza principiului libertății de a presta servicii, cu condiția garantării unui tratament egal pentru toate persoanele care desfășoară sau care sunt autorizate să desfășoare activități de distribuție în piața respectivă.

Legea nr. 236/2018 nu reglementează activitățile de distribuție de asigurări sau reasigurări desfășurate în state terțe.

>>>EXPUNEREA DE MOTIVEAICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close