Selecție experți pentru elaborarea Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice

feature photo

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat Invitaţia de participare şi caietul de sarcini privind selecţia experţilor pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar.”

Consiliul Superior al Magistraturii anunță lansarea procedurii privind selecția a 12 experți care vor elabora și vor participa la activitățile de consultare, dezbatere, prezentare și diseminare a Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi.

Scopul acestui Ghid este clarificarea poziționării judecătorilor și procurorilor în raport cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, atât în sfera exercitării atribuțiilor profesionale cât și în afara acestora, astfel încât să contribuie la consolidarea imaginii și integrității sistemului judiciar sau să nu genereze efecte negative cu privire la acestea.

Ghidul de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice va fi editat, machetat, multiplicat în 5000 de exemplare și distribuit grupului țintă, inclusiv cu ocazia conferinței și sesiunilor de prezentare.

Activitatea fiecărui expert se va realiza după data încheierii contractului de colaborare dintre expert și Consiliul Superior al Magistraturii, etapizat, după cum urmează:

  • Elaborare metodologie derulare activități, inclusiv proiect privind conținutul și structura livrabilului (Ghidul de bune practici) – în maxim 10 zile de la semnarea contractului;
  • Elaborare agendă și materiale suport pentru dezbateri – cel puțin cu 5 zile înainte de data fiecărui eveniment planificat;
  • Moderare/participare activități – conform planificării din calendar;
  • Predare formă finală a Ghidului – în maxim 15 de zile de la data ultimului workshop privind facilitarea elaborării;
  • Elaborare raport individual de activitate – în maxim 10 zile de la data finalizării fiecărei categorii de activități (workshop-uri de facilitare elaborare, elaborare efectivă, conferință și sesiuni de diseminare).

Selecția fiecărui expert se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a punctajelor totale acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare pentru fiecare candidat.

Departajarea candidaţilor se va face pe baza unui sistem de puncte care vor fi acordate conform descrierii prezentate în Caietul de sarcini și ținând cont de documentele doveditoare depuse de aceștia. Pentru candidații care îndeplinesc cerințele minime de calificare, departajarea se va face pe baza respectivului punctaj.

În caz de egalitate între doi sau mai mulți candidați va avea prioritate, în următoarea ordine: candidatul care are o experiență profesională specifică mai mare în domeniul de specialitate cerut, candidatul care a publicat cele mai multe lucrări în domeniu (articole, studii, cursuri, manuale, tratate, ghiduri, broșuri).

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări este: 09.01.2019, ora 10.00.

Ofertele întocmite de persoanele interesate se vor transmite, semnate, până la data de 16 ianuarie 2019, ora 16.00, prin e-mail, la adresa calina.ghitulescu@csm1909.ro sau prin fax la nr. 021.311.69.44.

Ofertele care nu vor fi trimise până la data şi ora limită, nu vor fi luate în considerare. Vor fi avute în vedere numai candidaturile care îndeplinesc cerințele minime de ordin tehnic și a căror ofertă financiară este circumscrisă limitelor bugetare prezentate în caietul de sarcini. Neîndeplinirea condițiilor minime atrage descalificarea ofertelor primite în termenul de depunere.

Ofertele vor fi prezentate în mod detaliat, în conformitate cu solicitarea din prezenta invitație și cu specificațiile din Caietul de sarcini şi vor fi însoţite de:

Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele documente:
a) Scrisoare de intenție, care va include, între altele, oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de activitate (de 6/8 ore în funcție de tipul activității), precum și numărul total de zile de activitate solicitate, conform indicațiilor
privind maximul de zile la care poate fi îndreptățit fiecare expert, cu indicarea echipei pentru care candidează. Scrisoarea de intenție va cuprinde și o listă a documentelor justificative anexate, cu indicarea corelării acestora cu fiecare cerință minimă de calificare/factor tehnic de evaluare;
b) Oferta tehnică care va indica pe scurt metodologia de lucru avută în vedere pentru realizarea activităților, inclusiv formatul propus pentru derularea activităților, precum și un proiect de structură a Ghidului;
c) Copie a diplomei de studii superioare;
d) Curriculum vitae (format Europass);
e) Copie a cărții de identitate;
f) Dovada înregistrării ca persoană fizică autorizată (acolo unde este cazul);
g) Documente justificative (spre exemplu certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, extras Revisal, etc.) care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii cerințelor minime de calificare și a factorilor de evaluare tehnici.

Dosarul de candidatură va cuprinde și lista de publicații (se vor menționa titlul, editura, anul apariției, tipul lucrării, publicația).

Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților, și alte documente care atestă îndeplinirea cerințelor minime de calificare.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close