Procedură de selecție pentru reprezentantul României în cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii și pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

Temeiul juridic și scopul anunțului

România a ratificat Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (în continuare Convenția) și protocoalele sale adiționale nr. 1 și 2, prin Legea nr. 80 din 30 septembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 07/10/1994.

Convenția a creat Comitetul european pentru prevenirea torturii și pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (în continuare CPT).

Rolul Comitetului este de a efectua vizite la locurile de detenție pentru a examina tratamentul aplicat persoanelor private de libertate și, dacă este cazul, de a adresa recomandări statelor, cu scopul de a întări protecția acestor persoane împotriva torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Activitatea Comitetului are la bază principiile cooperării și confidențialității.

În calitate de stat parte la Convenție, România are un reprezentant în cadrul CPT. Potrivit articolului 5, alineatul 1 din Convenție, membrii CPT sunt aleși de către Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei, cu majoritate absolută de voturi, de pe o listă de candidați întocmită de către Biroul Adunării Parlamentare a Consiliul Europei (APCE). În vederea elaborării acestei liste, delegația națională a fiecărei părți în Adunarea Parlamentară prezintă trei candidați, dintre care cel puțin doi au cetățenia statului respectiv.

Articolul 5, alineatul 3 din Convenție prevede că membrii CPT sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani și pot fi realeși de două ori.

Având în vedere faptul că mandatul actualului reprezentant al României expiră în decembrie 2019, se lansează prezenta procedură de selecție a celor trei persoane ce vor fi nominalizate în lista  ce urmează a fi înaintată către APCE.

Criterii de selecție

În conformitate cu articolul 4, alineatul 2 din Convenție, membrii CPT sunt aleși dintre personalitățile cu o înaltă moralitate, recunoscute pentru competența lor în domeniul drepturilor omului sau care au o experiență profesională în domeniile pe care le tratează Convenția.

Membrii CPT sunt experți independenți și imparțiali în exercitarea mandatelor lor și își desfășoară activitatea cu titlu individual. Aceștia trebuie să fie disponibili pentru participarea la misiunile de evaluare efectuate în statele părți la Convenție.

Pentru a fi propus ca reprezentant al României în CPT, candidații trebuie să dovedească îndeplinirea următoarelor condiții:

 1. capacitate deplină de exercițiu;
 2. bună reputație profesională și morală;
 3. diplomă de licență într-un domeniu de activitate cu relevanță pentru aplicarea Convenției;
 4. experiență profesională considerabilă în domeniile reglementate de Convenție (de exemplu magistrat, medic legist, psihiatru, sociolog, specialist pe probleme penitenciare, polițist, expert în domeniul drepturilor omului);
 5. cunoaștere aprofundată a domeniului drepturilor omului și a instrumentelor juridice internaționale în materie;
 6. cunoaștere aprofundată a uneia dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleză sau franceză);
 7. lipsa antecedentelor penale;
 8. certificarea faptului că nu a făcut parte din serviciile de informații înainte de 1990 și nici nu a colaborat cu acestea, respectiv că nu a avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, în cazul persoanelor care la data de 22 decembrie 1989 împliniseră vârsta de 16 ani;
 9. disponibilitatea de a participa la misiunile CPT;
 10. compatibilitate între statutul de membru CPT și funcția exercitată pe plan național.

Conform Rezoluției nr. 1540 (2007) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind ameliorarea procedurilor de alegere a membrilor CPT, sunt încurajate candidaturile feminine astfel încât lista propunerilor formulate de delegațiile naționale să cuprindă reprezentanți ai ambelor sexe.

Procedura de selecție

Persoanele interesate sunt invitate să transmită dosarul de candidatură până la data de 31 ianuarie 2019, la secretariatul Direcției Resurse Umane  (Ministerul Justiției, etaj 2, camera 6) până la ora 16.00, în format hârtie, prin poștă sau servicii de curierat, sau la adresa de email selectiecpt@just.ro, cu confirmare de primire[1].

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 1. CV-ul (format Europass);
 2. copie a actului de identitate, cu mențiunea olografă (pe fiecare pagină) “conform cu originalul”
 3. copii certificate ale actelor de studii, cu mențiunea olografă (pe fiecare pagină) “conform cu originalul”
 4. certificat de competență lingvistică (engleză sau franceză – de preferat IELTS, TOEFL, DELF sau similar ) sau acte din care să rezulte că și-a desfășurat activitatea într-o instituție internațională pe o perioadă de cel puțin 2 ani având ca limbă de lucru engleza sau franceza
 5. declarație pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcția, precum și a faptului că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;
 6. orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Pe baza dosarelor de candidatură, Comisia de selecție va întocmi o listă scurtă a candidaților care vor fi invitați la un interviu, la o dată ce va fi stabilită ulterior.

În urma examinării dosarelor de candidatură și a susținerii interviului, se va întocmi o listă cu trei propuneri de candidaturi pentru reprezentantul României în CPT, listă ce va fi transmisă delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Informații suplimentare

Informații suplimentare pot fi consultate pe pagina de internet a CPT, la adresa: http://www.cpt.coe.int.

______________________________

[1] În cazul în care nu se primește confirmarea de primire, vă rugăm, sunați la nr. de tel: 037 204 1172, 037.204 1173, pentru a solicita confirmarea; pentru trimitere prin poștă electronică se acceptă până la ora 23.59

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close