Admitere INM 2019: calendar, condiții și probe

feature photo

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii,  în perioada septembrie 2019 – februarie 2020.

Calendarul concursului de admitere INM:

 • 17 noiembrie 2019 – probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoştinţelor juridice la următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal
 • 7 decembrie  2019 – probă scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice la  drept civil şi drept procesual civil
 • 8 decembrie 2019probă scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice la drept penal, drept procesual penal
 • 11 – 27 februarie 2020 – susţinerea interviului

Concursul se organizează pentru ocuparea a:

 • 300 locuri de auditori de justiţie – INM (din care  200 sunt alocate pentru ocuparea funcţiei de judecător şi 100 pentru ocuparea funcţiei de procuror)
 • 7 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, astfel:
  – 2 posturi în cadrul INM
  – 1 post la Biroul juridic al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
  – 1 post la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism
  – 2 posturi la Agenţia Natională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  – 1 post la Serviciului Juridic din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune

La finalizarea primului an de studii auditorii de justiţie vor opta, în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor, pentru funcţia de judecător sau procuror.

Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii sunt:

 1. are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
 2. este licenţiată în drept;
 3. nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
 4. cunoaşte limba română;
 5. este aptă din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de a fi apt din punct de vedere medical şi psihologic, şi a condiţiei de a se bucura de o bună reputaţie se efectuează după data afişării rezultatelor finale.

Cererile de înscriere la concurs se depun în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la tribunalele/parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază sau au reşedinţa legal stabilită candidaţii, respectiv până la data de 30 septembrie 2019.

În cuprinsul cererii de înscriere, candidatul optează pentru locurile de auditori de justiţie sau pentru posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor scoase la concurs, putându-se formula o singura opţiune.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. certificatul de naştere,în copie certificată pentru conformitate de candidat;
 2. actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
 3. diploma de licenţă sau adeverinţă provizorie, în copie legalizată;
 4. chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 5. certificatul de cazier judiciar;
 6. certificatul de cazier fiscal;

Taxa de înscriere, în cuantum de 650 RON, se plăteşte la casieria tribunalului/ parchetului la care se face înscrierea.

Examinarea candidaţilor se va face în două etape.

Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

 1. test grilă de verificare a cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe, tip grilă cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din materii (drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal)

Lucrările se notează cu ,,admis’’ sau ,,respins’’, în funcţie de punctajul obţinut de candidat. La testul grilă fiecare răspuns corect valorează 1 punct. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minim 60 de puncte, echivalentul notei 6,00.

 1. o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinută la drept civil şi drept procesual civil, respectiv la drept penal şi procesual penal. Această probă se susţine pe parcursul a 2 zile:

– prima zi – drept civil şi drept procesual civil

– a doua zi – drept penal şi procesual penal

La proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

Lucrările scrise se notează distinct, la drept civil si drept procesual civil, respectiv drept penal şi procesual penal cu note de la 0 la 10. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 5 la fiecare lucrare şi cel puţin media 6 .

Nota obţinută la prima etapă este media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.

La etapa a II-a participă numai candidaţii declaraţi admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita unui număr egal cu o dată şi jumătate din numărul de locuri scoase la concurs. Numărul candidaţilor admişi în etapa a II a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapă constă în susţinerea unui interviu care include:

 1. elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia
 2. analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei

Analiza prevăzută la lit.a) se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere la aprecierea interviului.

In funcţie de punctaj se acordă calificativul admis sau respins. Sunt declaraţi admişi la acestă probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.

Potrivit art.25 din Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii după primele doua etape ale concursului sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut calificativul admis la interviu.

Clasificarea candidaţilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs.

Departajarea candidaţilor se face în conformitate cu dispoziţiile art. 26 din regulament.

Sursa: http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=66&d=2638

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close